buildingcontrol-grijs.jpg
Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvolle technische handelsbranche. Mastermate hecht daarom groot belang aan de handhaving en versterking van de reputatie en integriteit. Mastermate onderschrijft de volgende gedragscode:

Maatschappij
1. Mastermate houdt zich in haar functioneren aan de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van Vertaz en aan deze gedragscode. Verder laat zij zich leiden door de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen van moraal en fatsoen.

2. Mastermate onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van de technische handelsbranche kan schaden.

3. Mastermate is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verantwoord en duurzaam te ondernemen. Een goed milieuzorgbeleid is in de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd.

4. Mastermate is zich bewust dat het direct of indirect verzoeken om, aanbieden of aannemen van steekpenningen in elke vorm onacceptabel is.

5. Mastermate is zich bewust dat het maken van door de wet verboden concurrentiebeperkende afspraken ten strengste verboden is.

Klanten en bedrijfsvoering 
6. Mastermate verplicht zich haar kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk voor de opdracht in te zetten.

7. Mastermate spant zich in uitsluitend opdrachten te aanvaarden waarvoor het in voldoende mate de kwalificaties bezit, of wanneer het heeft zeker gesteld dat het ten tijde van het uitvoeren van de opdracht in voldoende mate over de kwalificaties beschikt.

8. Alvorens de opdracht te aanvaarden zorgt Mastermate ervoor dat over de inhoud en de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht duidelijk, bij voorkeur schriftelijk, overeenstemming bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Mastermate levert conform de laatst gedeponeerde algemene Vertaz-voorwaarden.

9. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover op initiatief van Mastermate tussen opdrachtgever en Mastermate overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

10. Voorzover dit uit de aard van de opdracht voortvloeit informeert Mastermate haar opdrachtgever regelmatig en bij voorkeur schriftelijk over de voortgang van de uit te voeren activiteiten.

11. Mastermate neemt zodanige maatregelen dat over haar producten en/of diensten een heldere en ondubbelzinnige communicatie met haar klanten verzekerd is.

12. Mastermate zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie de mate van zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

13. Mastermate verstrekt geen informatie, waarvan het weet of kan vermoeden dat die onjuist of misleidend is.

14. Mastermate streeft een systematische vorm van beveiligings- en kwaliteitszorg na, waarbij de wettelijke plichten zorgvuldig worden nageleefd.

15. Mastermate zet zich in een volledige en correcte boekhouding te voeren.

Medewerkers
16. Mastermate zet zich in voor een professioneel personeelsbeleid en zorgt ervoor dat haar medewerkers voldoende zijn geschoold. De medewerkers van het regiobedrijf worden in staat gesteld zich als professional verder te ontwikkelen. Medewerkers worden niet gediscrimineerd.

17. Mastermate past de CAO voor de technische groothandel toe.

18. Mastermate doet er alles aan haar medewerkers goede arbeidsomstandigheden te bieden.

19. Het besluit van een medewerker om van loopbaan te veranderen en deze voort te zetten bij een ander bedrijf, wordt gerespecteerd. Mastermate onthoudt zich van direct gerichte acties op andere lid-bedrijven van Vertaz om medewerkers te werven.

Slotbepalingen
20. Mastermate stelt haar medewerkers, alsmede een ieder die daarom verzoekt, op de hoogte van deze gedragscode.

21. Indien Mastermate gedragsregels heeft waarvan de strekking gelijk is of gunstiger ten opzichte van de opdrachtgever dan deze gedragscode, dan geldt haar regeling, voorzover Mastermate haar eigen gedragsregels als bindend beschouwd voor haar opdrachtgevers.

22. Onder Mastermate wordt verstaan alle aan de coöperatie Mastermate BA gerelateerde regiobedrijven.

Wilt u de Mastermate-gedragscode inzien, printen of opslaan, klik hier