Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte

uitgebracht door een lid van Vertaz (het "Vertaz-lid") en van elke overeenkomst waarbij het

Vertaz-lid zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en

aanneming van werk).

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met het Vertazlid

die langs elektronische weg tot stand komen.

b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover

het Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.

c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van

toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden,

prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.


2. Privacy/AVG

a. Vertaz-leden doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Vertaz-leden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


3. Offerte

a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend.

b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening

onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.

c. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij

staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de

offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.


4. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid of,

ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke

bevestiging van het Vertaz-lid.

b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij

volledig weer te geven.

c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Vertaz-lid en een wederpartij handelend

in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW

(informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming

overeenkomst) niet van toepassing zijn.


5. Uitvoering overeenkomst

a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij

dit wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door

deze derden.

b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke

uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden

verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.

c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord en op het

overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de

beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.

d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en

diefstal, aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden

bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht

of op een andere overeengekomen plaats.

e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt,

of het geval bedoeld in artikel sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van

de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij

alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van het Vertaz-lid

vervangt, en de planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle

voor het Vertaz-lid uit de vertraging voortvloeiende schade.

f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de

overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke

aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor

rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg

is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.


6. Rechten van intellectuele eigendom

a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane

aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen,

programmatuur en dergelijke.

b. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van

het Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn

gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid

niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van

deze bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een

schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel

sub a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde termijn in onbeschadigde staat

franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd

van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden

gevorderd.


7. Communicatie

a. ledere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij

de wet anders bepaalt.

b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk

moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht

printbaar is.

c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische

communicatie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt

als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.

d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag

van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT

problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.


8. Adviezen, ontwerpen en materialen

a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke

niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.

b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene

Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden

doorberekend.

c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen,

berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem

voorgeschreven of aangeleverde materialen.

d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door

of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en

dergelijke.


9. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief:

(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;

(2) kosten van verpakking;

(3) reisuren, reis-, parkeer- en verblijfkosten;

(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden

aanwezige zaken.

Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.

b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertazlid

is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met

vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.

c. lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het

Vertaz-lid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van

de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is

gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende

overeengekomen betalingstermijn.

d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het

Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht

aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke

schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

e. lndien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen.

Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat

het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in

meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of

indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.


10. Betalingsvoorwaarden

a. lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen

na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en het Vertaz-lid

schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden

voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening. Het Vertaz-lid is gerechtigd door middel

van deelfacturen tussentijds aan de wederpartij te factureren.

b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid

vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij

verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel

voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst

verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd

de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te

verhalen.

d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen

heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:

(1) een betalingstermijn is overschreden;

(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;

(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd,

failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden

toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

e. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij

direct rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de

wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is

voorts aan het Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte

minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen.

f. lndien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle

kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.

g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt

uitgesloten.

h. De wederpartij kan aan het Vertaz-lid een machtiging verstrekken om door de wederpartij

verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. lndien het

Vertaz-lid een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso,

zal het Vertaz-lid de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren

van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als

onderdeel van de factuur of op andere door het Vertaz-lid te bepalen wijze worden

gecommuniceerd.


11. Levertijd

a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de

vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden

die hem op dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of

uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn.

b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij

vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of

uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze

omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het

Vertaz-lid kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd

nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te

verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de

werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of

uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de

werkzaamheden niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de

werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of

uitvoeringsperiode is uitgesloten.


12. Keuring

a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt

voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende

keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken.

b. lndien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan

is de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te

doen en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan

het recht van de wederpartij om zich jegens het Vertaz-lid op het resultaat van de keuring te

beroepen vervalt. Het Vertaz-lid kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te

komen.


13. Levering van zaken

a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX

WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2010. Het risico van de zaak

gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico

van laden en lossen rust op de wederpartij.

b. lngeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX

WORKS (conform de lncoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het

risico van de zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze aflevert op dat adres. Het risico

van laden en lossen rust op de wederpartij.

c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of

minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.

d. lndien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model

als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.

e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs

elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen,

dan is het Vertaz-lid bevoegd:

(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de

wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de

overeengekomen prijs;

(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de

wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden;

(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem

kan worden gevergd.

f. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken

volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. lndien een afroep- en

afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de

daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.

g. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het

Vertaz-lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een

behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar

water, kan komen.

h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer

benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze

toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de

wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken

van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.


14. Oplevering van werkzaamheden

a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:

(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het

werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;

(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de

wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk

al dan niet is goedgekeurd;

(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende

onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die

ingebruikname van het werk niet in de weg staan.


15. Emballage

a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te

brengen.

b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de

voet van dit artikel sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.

c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel sub b. bedoeld, indien de

wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het

Vertaz-lid.


16. Eigendomsvoorbehoud

a. De levering van zaken door het Vertaz-lid vindt plaats onder toepassing van een verruimd

eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde

zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en

daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van

deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet

volledig zijn voldaan.

b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten

zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem

geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar

deze zaken zich bevinden.

d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde

zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde

zaken aan het Vertaz-lid te verpanden.


17. Reclame

a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen

onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de

werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend.

b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen

onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld

doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.

c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen

beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.

d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in

de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het

Vertaz-lid, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan)

retourneren conform het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment

waarop de toestemming van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene

Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor

eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt

in ieder geval niet gehonoreerd indien het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op

geschikte wijze te onderzoeken.

e. lndien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel

accepteert, zal hij, naar eigen keuze:

(1) het gebrek herstellen;

(2) de gebrekkige zaak vervangen;

(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak.

De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van

artikel 13 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.

f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit

artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het

werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden zijn

daarna wederom van toepassing.

g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens

het Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.


18. Retourzendingen

a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid.

b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder

vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.

c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertazlid

geen enkele tekortkoming in de nakoming.


19. Garantie

a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de

goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:

(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig

of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;

(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist

uitgevoerd onderhoud;

(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of

reparatie door de wederpartij of door derden;

(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;

(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;

(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het

Vertaz-lid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een

garantie;

(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op

aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;

(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en

dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te

voorkomen was;

(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het Vertazlid

is nagekomen.


20. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk

jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in

verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in

dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.

b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de

uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van het

Vertaz-lid om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende

aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het

Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot:

(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de

schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of

(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen

prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest

bij aansluit.

c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan € 15.000 per

gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:

(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;

(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt

toegebracht.

e. ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop

van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.

f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle

aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de

overeenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen

aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke

overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt.

g. lndien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid

van het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de

leverancier van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn.

h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan

een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of

materialen.


21. Overmacht

Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of

uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst,

indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot

schadevergoeding voor het Vertaz-lid voortvloeit.


22. Rechtskeuze en forumkeuze

a. AIle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheers door Nederlands recht.

b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale

koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van

het Vertaz-lid.


23. Conversie

lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het

Vertaz-lid en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de

nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en

de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.


24. Montage

a. In geval van montage-, installatie- en herstelwerkzaamheden geldt dat de afnemer een laad- en

losplaats beschikbaar stelt, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de

werkplek kunnen plaatsvinden. Daarnaast draagt de wederpartij er zorg voor dat er binnen een

straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de

bedrijfswagen, waarbij de wederpartij er voor zorgdraagt dat de aanvoerwegen geschikt zijn, dat de

aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn en de wederpartij draagt zorg voor

horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor

dat de vloer/ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en

geschikt is voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden en dat de montagewerkzaamheden

uitgevoerd kunnen worden in een door de wederpartij ter beschikking gestelde vlakke ondergrond

of op goedgekeurde steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van het Vertaz-lid.

b. De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde

montagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle

dagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is, hebben de daarmee verband houdende

kosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de

eventueel bijkomende reis-, verblijf, en parkeerkosten. De montagewerkzaamheden worden

uitsluitend bereid op basis van de door de wederpartij schriftelijk aangeleverde informatie,

waaronder – maar niet daartoe beperkt – tekeningen en een bestek.

c. De wederpartij draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen

tussen 7.00 en 17.00 uur door het Vertaz-lid kunnen worden uitgevoerd en dat de werkplek

toegankelijk is voor medewerkers van het Vertaz-lid, bij gebreke waarvan – ongeacht de reden of

oorzaak – het Vertaz-lid de daaruit voorvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen

meerprijs aan de wederpartij zal doorberekenen. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat

(rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door het Vertaz-lid kunnen worden gedeponeerd in door

de wederpartij beschikbaar gestelde containers, bij gebreke waarvan het Vertaz-lid gerechtigd is

het (rest-)afval en/of de verpakkingsmaterialen achter te laten op de werkplek.

d. De wederpartij zorgt voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de

montagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek en stelt om niet beschikbaar aan het

Vertaz-lid: een 220V en 380V stroominstallatie en aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaffaciliteiten,

bouwliften, ladders, (hulp)materieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc.

Op verzoek van het Vertaz-lid stelt de wederpartij ter beschikking een droge, afsluitbare en

overdekte opslagruimte op de begane grond en/of op de desbetreffende etage waar de

montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van niet meer dan 25 meter

van de werkplek.

e. De wederpartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige

voorbereidingen, waaronder – maar niet beperkt tot – sparringen, uitgevoerd volgens de van het

Vertaz-lid afkomstige specificaties, bij gebreke waarvan de kosten die ontstaan door de voor de

montagewerkzaamheden noodzakelijke aanpassingen volledig voor rekening van de wederpartij

komen. Indien en voor zover de montagewerkzaamheden niet of niet adequaat kunnen

plaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de wederpartij, dan wel als

gevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verband

houdende kosten voor rekening van de wederpartij.

f. Bouwkundige werkzaamheden, zoals onder meer grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en

elektronische werkzaamheden, maken geen onderdeel uit van de montage.

g. Dag- en/of weekproductie wordt door de wederpartij voor akkoord afgetekend op een van het

Vertaz-lid afkomstige bon. De wederpartij draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische

voorzieningen en de aanleg van elektrische bedrading. De montagewerkzaamheden worden

aangevangen nadat alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van

de wedepartij zijn uitgevoerd, alsmede de verplichtingen die rusten op de wederpartij op grond van

deze algemene voorwaarden. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er

als gevolg daarvan door het Vertaz-lid extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan worden deze

doorbelast aan de wederpartij.

h. Bij aanvang wordt de startsituatie opgenomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door

een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij die er voor zorgdraagt daarbij (tijdig)

aanwezig te zijn. Montagewerkzaamheden worden door het Vertaz-lid aan de afnemer opgeleverd,

welke oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt

ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij en een bevoegde

vertegenwoordiger van het Vertaz-lid.


BIJLAGEN

Download hieronder de bijlagen van de algemene voorwaarden:

Onze klanten belonen ons met een 8,6
1759 beoordelingen
  • Het juiste advies voor u
  • Meer grip op uw bouwproces
  • Snel aan de slag!