glass-building.jpg

Werken op hoogte is noodzakelijk voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud, maar brengt diverse risico's met zich mee. Elk jaar zijn er veel ongevallen door werk op hoogte. Mastermate geeft u hieronder inzicht in hoe er zo veilig mogelijk kan worden gewerkt met diverse soorten klimmaterialen. De Mastermate-medewerkers zijn getraind om samen met u voor uw werkzaamheden de meest praktische en veilige klimmaterialen uit te zoeken. 

Voordelen klimmen op hoogte met Mastermate

 • Altijd een professioneel advies
 • Up to date kennis van de regelgeving
 • Professioneel assortiment trappen
 • Professioneel assortiment ladders
 • Professioneel assortiment kamersteigers
 • Professioneel assortiment rolsteigers
 • Groot assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Valbeveiligingsharnassen en toebehoren
 • Mobiele valbeveiliging
 • Permanente valbeveiliging
 • Keuren van klimmaterialen.

Waarom zoveel aandacht voor veilig werken op hoogte?

Omdat er jaarlijks in Nederland duizenden ongevallen plaatsvinden waar werk op hoogte een rol speelde. Eén op de vijf arbeidsongevallen met dodelijke afloop is het gevolg van een val van hoogte. Oorzaken zijn evenwichtsverlies, onvoldoende of ontbrekende beveiliging en verkeerd gebruik. De arbeidsinspectie houdt regelmatig inspectierondes op bouwplaatsen en deelt boetes uit of legt zelfs werken stil als niet voldaan wordt aan de gestelde veiligheidseisen.

Een steiger kopen, het lijkt zo simpel. Maar welke breedte, lengte, hoogte of vrijstaand? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Mastermate maakt de keuze eenvoudig. Via de handige "ladder configurator" kunt u nu online een steiger samenstellen die aan al uw wensen voldoet.  

ladder configurator  


Valgevaar terugbrengen

Het terugbrengen van het valgevaar kan worden bereikt door de onderstaande punten na te leven:

1. Investeer in klimmateriaal dat voldoet aan alle geldende wetten en normen. Als een ladder en trap is voorzien van het KOMO-KlimKeur sticker, dan voldoet het aan de geldende wetten en normen. Voor een rolsteiger geldt de EN 1004 en dient de sterkte- en stabiliteitsberekeningen beschikbaar te zijn. Vanuit algemene veiligheid en risico-aansprakelijkheid is dit belangrijk voor de werkgever! Ook het opbouwen en afbreken van rolsteigers dient uitsluitend door opgeleide personen te worden gedaan.

2. Zorg dat keuring van klimmaterialen jaarlijks wordt ingepland en uitgevoerd, zodat de kwaliteit van de materialen gewaarborgd blijft. Keuringsbewijs (officieel keuringscertifi caat met controlestaat) dient op de werkplaats aanwezig te zijn en het materiaal dient de inspectiesticker te hebben. Regel daarnaast tijdig de reparatie van defecte onderdelen. Laat de keuring en reparaties uitvoeren door een persoon, die is opgeleid conform de NEN–EN 17024 (persoonsaccreditatie). Blijf zelf altijd kritisch op het materiaal.

3. Gebruik klimmateriaal waar het voor bedoeld is, voor omhoog en omlaag klimmen én niet voor andere bouwwerkzaamheden. Werk veilig en wees zuinig op het materiaal, dan wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de materialen.

Lees meer...

Richtlijnen
De Europese Richtlijn Werken op Hoogte is sinds juli 2006 van kracht en geldt voor iedereen die als werkgever, werknemer, gebouwbeheerder of gebouweigenaar werkzaamheden op hoogte uitvoert of laat uitvoeren. De inhoud van de Europese Richtlijn is opgenomen in het Nederlands arbobesluit en daarom verplicht.

Arbo en arbocatalogus
De arbowet is per 2007 gewijzigd. De overheid stelt een wettelijk kader op met regels en weinig administratieve lasten. Werkgevers en werknemers maken nu samen afspraken over de wijze waarop zij aan de door de overheid gestelde voorschrift en willen voldoen. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde (branche)arbocatalogi. Deze (branche)arbocatalogi worden getoetst door de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie heeft op basis van de arbocatalogi voor diverse inspectieterreinen haar arbobrochure ontwikkeld, met daarin de grootste sectorrisico's, de wettelijke voorschrift en zijn en hoe de inspectie wordt uitgevoerd. Deze arbobrochures worden, voorafgaand aan inspectieprojecten, aan alle bedrijven in de betreffende branche toegezonden, zodat de bedrijven op de hoogte zijn van de risico's, de voorschrift en en de controles van de arbeidsinspectie.

Leidraad veilig werken op hoogte
Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de 'Leidraad Veilig Werken op Hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel' ontwikkeld. Dit is een checklist voor risico-inventarisatie en risico-evaluatie op bedrijfs- en objectniveau voor het beoordelen of het gebruik van de ladder verantwoord en gerechtvaardigd is. Er zijn twee checklisten, namelijk 'keuze arbeidsmiddel in werkvoorbereiding bij het werken op hoogte' en 'werkplek ladder'.  

Europese richtilijn werken op hoogte
Voor Nederland is de Europese Richtlijn werken op hoogte opgenomen in het arbobesluit. Voor het gebruik van (rol)steigers geldt o.a.:

 • Er moet een sterkte- en stabiliteitsberekening op het werk aanwezig zijn, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een algemeen erkende standaardconfiguratie.
 • Er moet een montage-, gebruiks- en demontageschema gemaakt worden voor de steiger, waarover de werknemers de beschikking hebben.
 • Steigers mogen alleen opgebouwd, afgebroken of verbouwd worden door werknemers met een toereikende en specifieke opleiding onder leiding van een bevoegd persoon.

Risico-inventarisatie
Bij het veilig werken op daken moet eerst met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) worden bepaald welke werkzaamheden veilig kunnen worden verricht en met welk toegangsmiddel het dak kan worden beklommen. Het gebruik van een ladder is onder bepaalde omstandigheden toegestaan (zie Richtlijn Veilig Werken op Hoogte). In ieder geval wel als toegangsmiddel tot het dak. Basis is dat een ladder altijd minimaal één meter overstek moet hebben. Bekijk ook www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl.

Veel gestelde vragen 
Bron: arboportaal.nl

Welke wettelijke regels gelden er voor werken op hoogte?
Er zijn verschillende wetten en richtlijnen opgesteld rondom het werken op hoogte:
Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Lees meer...

Welke maatregelen moeten worden genomen bij werken op hoogte?
Bij het nemen van maatregelen hebben bronmaatregelen die het gevaar wegnemen de voorkeur boven collectieve afscherming van het gevaar, bijvoorbeeld door middel van hekwerken. Alleen als bronmaatregelen en collectieve maatregelen niet mogelijk zijn, mogen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet.

Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen:
- Een eenpersoons werkbak, bevestigd aan een kraan of een heftruck. Dat is alleen toegestaan als andere voorzieningen niet mogelijk zijn, de werkzaamheden kort duren en de werkbak speciaal geschikt en gekeurd is.
- Een valbeveiligingssysteem. Samen met de in het valbeveiligingssysteem opgenomen harnasgordel en valdemper is de gebruiker niet alleen beschermd tégen een val, maar ook tijdens de val en daarna. Door het juist instellen van het bevestigingspunt moet de valafstand wel zo klein mogelijk worden gehouden. Het is verplicht medewerkers te trainen in het gebruik.
- Een vallijn - 'fall restraint' - sluit een val volledig uit, omdat de persoon niet bij de rand kan komen. Een 'fall-arrest' is een veiligheidslijn die voorkomt dat personen de grond raken.

Keurmerken en normen

Warenwet, NEN 2484 en KOMO-Klimkeur en EN 1004
Mastermate levert alle professionele klimmaterialen van Altrex. Alle Professional ladders en trappen van Altrex zijn geschikt voor intensief professioneel gebruik en voldoen aan de zwaarste eisen en arboregelgeving, zoals de warenwet, NEN 2484 en KOMO-KlimKeur. De Altrex Professional steigers voldoen aan de EN 1004. Het 'voldoen aan' de gestelde wet- en regelgeving biedt aan de gebruiker de zekerheid dat het klimmateriaal veilig is om mee te werken op hoogte.

Warenwet
In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de warenwet, besluit draagbaar klimmaterieel. Let op, alleen de Europese norm EN131 biedt niet voldoende veiligheidsniveau voor Nederland. In de warenwet staan strengere eisen.

NEN 2484
Professioneel veilig werken op ladders en trappen vereist het kiezen voor het veiligheidsniveau van de NEN 2484. Werkgevers moeten vanuit het oogpunt van veiligheid en financiële risico's geen andere keuze willen maken. Intensief professioneel gebruik van ladders en trappen vereist een professionele kwaliteit zoals vastgelegd in de NEN 2484. De NEN 2484 bevat ten opzichte van de wettelijk verplichte warenwet een aantal belangrijke extra eisen. Een zeer belangrijk verschil betreft bijvoorbeeld de duurzaamheidstest. Ladders en trappen voorzien van het onafhankelijk groene keurmerk KOMO-KlimKeur voldoen gegarandeerd aan de NEN 2484 en de Nederlandse Warenwet en zijn voorzien van de KOMO-KlimKeur sticker. Meer informatie over de NEN 2484: www.altrex.com/pro/pages/248/nen-2484.html

Arbovriendelijke hulpmiddelen - Arbouw
Dit keurmerk wordt in Nederland verstrekt wanneer een product qua arbeidsomstandigheden grote voordelen biedt.

EN 131
De EN131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Derhalve is de Warenwet van toepassing.

KOMO-Klimkeur
De ladders en trappen zijn voorzien van een herkenbare groene KOMO-KlimKeur sticker. Door deze sticker is in één oogopslag is te zien (door gebruikers, opdrachtgevers, wederverkopers én de
Arbeidsinspectie) dat ladders en trappen gegarandeerd volledig voldoen aan de warenwet en NEN 2484 (Arbo) met enkele aanvullende veiligheidseisen.

EN 1004
Werken op steigers vereist wettelijk dat er sterkte- en stabiliteitsberekeningen op het werk aanwezig moeten zijn, tenzij er sprake is van een standaardconfiguratie. Ook bij aanschaf van een standaardconfiguratie rolsteiger is het van belang een sterkte- en stabiliteitsberekening conform de geldende norm EN 1004 te ontvangen. Het mixen van verschillende merken is vanuit veiligheids- en aansprakelijkheidsoogpunt zeer risicovol en moet ten strengste worden afgeraden. Het maken van een sterkte- en stabiliteitsberekening is dan namelijk in praktijk niet realiseerbaar, omdat de benodigde specificaties niet bekend zijn. Wanneer wordt afgeweken van de door de fabrikant aangegeven Standaard Configuraties kan de fabrikant worden ingeschakeld voor deze verplichte sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

EN 12811
De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811. Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers.

EN 1298 en uitgebreide handleiding opbouw en gebruik
In de norm EN 1298 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van Altrex-steigers zijn conform EN 1298 opgesteld.

Gebruik van ladders
Het werken met een ladder is toegestaan als het risico op ongevallen zo klein is, dat er geen reden is om andere, veiligere middelen te gebruiken. Het gebruik van een ladder als werkplek is dan onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast moet er sprake zijn van een korte gebruiksduur of een locatie die niet kan worden aangepast aan andere arbeidsmiddelen. Enkele belangrijke voorwaarden voor het werken met ladders zijn:

 • Plaats ladders stabiel op een onbeweeglijke ondergrond, zodat de sporten horizontaal blijven.
 • Voet van een draagbare ladder mag niet wegglijden.
 • Bij meerdelige ladders en schuifladders mogen de verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Werknemer moet altijd veilige steun en houvast aan de ladder hebben, ook als hij met de hand lasten draagt op de ladder.

Reformladder
Voor de waarschuwing voorkom gebruikersfouten Altrex Nevada reformladder 'oude type' is een lijst gemaakt met de meest voorkomende vragen. Bekijk hier de vragen en de antwoorden

Keuren
Tijdig onderhoud en reparatie van klimmaterialen is essentieel voor het borgen van de veiligheid in gebruik. Tevens wordt de levensduur verlengd. Klimmaterialen moeten periodiek worden gekeurd, jaarlijks of vaker na een bijzondere gebeurtenis. Altrex en Mastermate-vestigingen beschikken over deskundige keurmeesters, die zijn opgeleid op basis van de strengste eisen. Zij kunnen worden ingeschakeld voor keuring, reparatie en montage. Met een belangrijk voordeel: door deskundige reparatie met originele Altrex-onderdelen blijft de productgarantie onaangetast. Meer informatie vindt u op deze pagina.

19 feb 2014 - Nieuws van richtlijnensteiger.com - een update Richtlijn Steigers
De Richtlijn Steigers is weer geüpdate. Met deze update van de inhoud is ook de website geheel vernieuwd, waardoor deze nu ook op tablet en smartphone kan worden bekeken. VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn is o.a. in te zien op www.richtlijnsteigers.nl. Er kan ook een boek worden besteld.

Het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website wordt actief bijgehouden, hierdoor is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving, normen en de stand van de techniek. De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland. Meer informatie is te vinden op: www.richtlijnsteigers.com

Handige websites
www.altrex.nl
www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl
www.arbouw.nl
www.richtlijnsteigers.com

Wij bevelen toeleverancier Altrex bij u aan. Meer algemene informatie vindt u in de Mastermate-brochure Werken op hoogte.  Altrex catalogus inzien? klik dan hier

Videomateriaal op YouTube
Op het Mastermatenews-kanaal op YouTube verzamelen wij alle video's van onze leveranciers, belangenorganisaties en van Mastermate. Ook over veilig werken zijn er diverse video's te vinden. Wilt u meer weten over de regelgeving van werken op hoogte of heeft u een advies voor de aanschaf van klimmaterialen nodig, stuur dan een mail naar info@mastermate.nl of bekijk de Mastermate-vestigingsgegevens.